Participació en estudis nutricionals clínics i epidemiològics