Vés al contingut principal

Resveratrol

El resveratrol (3, 5, 4'-trihidroxiestilbè) és un compost fenòlic del grup dels estilbens present principalment en productes del raïm, com ara el vi. En aquests aliments, el resveratrol es troba lliure o com a piceid (resveratrol-3-O-glucòsid) en les seves respectives formes isomèriques. El resveratrol és un compost de gran interès en nutrició i medicina degut al seus potencials beneficis en la salut, com a anti-carcinogènic, neuroprotector i antioxidant, com a modulador lipídidic i del metabolisme de les lipoproteïnes, antiagregant plaquetari, i amb una certa activitat estrogènica . Actualment, s’està hipotetitzant que el resveratrol actua utilitzant les mateixes vies metabòliques que la restricció calòrica. Els seus efectes biològics han estat majoritàriament estudiats in vitro, tot i que en els últims anys s’està començant a corroborar amb estudis in vivo. Alguns d’aquests efectes, especialment com antioxidant, necessiten unes concentracions elevades en teixits, tot i que són una excepció alguns dels seus efectes com a quimio-preventiu i quimio-terapèutic enfront el càncer. En aquest cas, el resveratrol afecta l’activitat dels factors involucrats en la transcripció, proliferació i resposta envers l’estrès i lideren la modulació dels factors apoptòtics i de supervivència en la carcinogènesis. En les malalties ateroscleròtiques i neurodegeneratives, l’efecte del resveratrol no és degut únicament a les seves propietats antioxidants i antiradicalàries, sinó que també intervenen en la modulació de les vies de la transducció de les senyals cel·lulars i l’activació de diversos enzims a concentracions micromolars.

Actualment els estudis van encaminats a estudiar las seva biodisponibilitat en humans. El resveratrol s'absorbeix bé a l'intestí prim, però la seva biodisponibilitat és baixa. Per tant, els seus beneficis en la salut derivats de la ingesta són deguts als metabòlits biològicament actius que es formen. En aquest context, la caracterització del seu perfil metabòlic in vivo, i específicament en humans, ens ajudarà a conèixer quins metabòlits poden interaccionar per produir una senyal o arribar als òrgans diana i, per tant, ser responsables dels beneficis del resveratrol per la salut.

El nostre grup d'investigació, a través d'estudis clínics i epidemiològics, estudia la biodisponibilitat del resveratrol en humans després d'una ingesta moderada de productes vinícoles com el vi i el cava. La utilització de l'espectrometria de masses ha permès posar a punt mètodes molt sensibles i selectius per detectar el resveratrol i els seus metabòlits en mostres biològiques. Això ha donat lloc a que per primera vegada s'hagi trobat el resveratrol i els seus metabòlits en lipoproteïnes de baixa densitat humanes (LDL). A més a més, el fet de que el resveratrol es trobi majoritàriament en productes vinícoles, fa que sigui un bon candidat per ser un biomarcador del consum de vins.

Un biomarcador nutricional és aquell compost o metabòlit del mateix, que es mesura en l’organisme (plasma, orina...) i que s'utilitza per conèixer l'exposició de l'individu a l'aliment. Els biomarcadors nutricionals presenten varis avantatges respecte a les dades provinents d'enquestes nutricionals. Un bon biomarcador nutricional ha de complir els següents requisits: especificitat, una adequada vida mitjana i una bona correlació entre biomarcador i ingesta. Els metabòlits del resveratrol en orina poden ser utilitzats com a biomarcadors del consum moderat de vi . Actualment s'està participant en l'estudi PREDIMED per corroborar els resultats en un estudi epidemiològic a gran escala, on els individus ingereixen diferents models de consum de vi (quantitat i tipus).

 

PUBLICACIONS DEL GRUP:

 • Arias N et al. The combination of resveratrol and conjugated linoleic acid attenuates the individual effects of these molecules on triacylglycerol metabolism in adipose tissue.European Journal of Nutrition [in press]. PubMed
 • Escolà-Gil JC; et al. Resveratrol administration or SIRT1 overexpression does not increase LXR signaling and macrophage-to-feces reverse cholesterol transport in vivo. Translational Research. 2013;161(2):110-117. PubMed
 • Lasa A et al. Delipidating effect of resveratrol metabolites in 3T3-L1 adipocytes. Molecular Nutrition & Food Research. 2012;56(10):1559-1568. doi: 10.1002/mnfr.201100772. PubMed
 • Rotches-Ribalta M et al. Pharmacokinetics of resveratrol metabolic profile in healthy humans after moderate consumption of red wine and grape extract tablets. Pharmacological Research. 2012;66(5):375-82. PubMed
 • Zamora-Ros R, Urpi-Sarda M, Lamuela-Raventos RM, Martínez González MA, Salas-Salvadó J, Arós F, Fitó M, Lapetra J, Estruch R, Andres-Lacueva C. Enhancement of the capabilities of liquid chromatography-mass spectrometry with derivatization: general principles and applicatio Pharmacological Research. 2012 [in press]. PubMed
 • Chiva-Blanch G, Urpi-Sarda M, Llorach R, Rotches-Ribalta M, Guillén M, Casas R, Arranz S, Valderas-Martinez P, Portoles O, Corella D, Tinahones F, Lamuela-Raventos RM, Andres-Lacueva C, Estruch R. Differential effects of polyphenols and alcohol of red wine on the expression of adhesion molecules and inflammatory cytokines related to atherosclerosis: a randomized clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition. 2012; 95(2):326-334. PubMed 
 • Alberdi G, Rodríguez VM, Miranda J, Macarulla MT, Arias N, Andrés-Lacueva C, Portillo MP. Changes in white adipose tissue metabolism induced by resveratrol in rats. Nutrition Metabolism. 2011;8(29):1-7. OpenAccess
 • Chiva-Blanch G, Urpi-Sarda M, Rotchés-Ribalta M, Zamora-Ros R, Llorach R, Lamuela-Raventós RM, Estruch R, Andrés-Lacueva C. Determination of resveratrol and piceid in beer matrices by solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2011;1218(5):698-705. PubMed
 • Llorach R, Urpí-Sardà M, Rotchés-Ribalta M, Rabassa M, Andrés-Lacueva C. Resveratrol: from dietary intake to promising therapeutic molecule. Agro Food Industry Hi-Tech. 2010;21(2):42-4.
 • Ortuño J, Covas MI, Farre M, Pujadas M, Fitó M, Khymenets O, Andrés-Lacueva C, Roset P, Joglar J, Lamuela-Raventós RM, de la Torre R. Matrix effects on the bioavailability of resveratrol in humans. Food Chemistry. 2010:120(4):1123-1130. ScienceDirect
 • Zamora-Ros R, Urpí-Sardà M, Lamuela-Raventós RM, Estruch R, Martínez-González MA, Bulló M, Arós F, Cherubini A, Andres-Lacueva C. Resveratrol metabolites in urine as a biomarker of wine intake in free-living subjects: The PREDIMED Study. Free Radical Biology & Medicine. 2009;46(12):1562-1566. PubMed
 • Zamora-Ros R, Lamuela-Raventós RM, Estruch R, Andres-Lacueva C. Resveratrol, a new biomarker of moderate wine intake? British Journal of Nutrition. 2009;101(1):148. PubMed
 • Zamora-Ros R, Andres-Lacueva C, Lamuela-Raventós RM, Berenguer T, Jakszyn P, Martínez C, Sánchez MJ, Navarro C, Chirlaque MD, Tormo MJ, Quirós JR, Amiano P, Dorronsoro M, Larrañaga N, Barricarte A, Ardanaz E, González CA. Concentrations of resveratrol and derivatives in foods and estimation of dietary intake in a Spanish population: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Spain cohort. British Journal of Nutrition. 2008;100(1):188-196.PubMed
 • Urpi-Sarda M, Zamora-Ros R, Lamuela-Raventos R, Cherubini A, Jauregui O, de la Torre R, Covas MI, Estruch R, Jaeger W, Andres-Lacueva C. HPLC-tandem mass spectrometric method to characterize resveratrol metabolism in humans. Clinical Chemistry. 2007;53(2):292-299 PubMed
 • Zamora-Ros R, Urpí-Sardà M, Lamuela-Raventós RM, Estruch R, Vázquez-Agell M, Serrano-Martínez M, Jaeger W, Andres-Lacueva C. Diagnostic performance of urinary resveratrol metabolites as a biomarker of moderate wine consumption. Clinical Chemistry. 2006;52(7):1373-1380. PubMed
 • Urpí-Sardà M, Jáuregui O, Lamuela-Raventós RM, Jaeger W, Miksits M, Covas MI, Andres-Lacueva C. Uptake of diet resveratrol into the human low-density lipoprotein. Identification and quantification of resveratrol metabolites by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. Analytical Chemistry. 2005;77(10):3149-3155. PubMed
 • Lamuela-Raventós RM, Romero-Pérez AI, Betés-Saura C, Andres-Lacueva C, Buxaderas, S. Resveratrol and other phenolics in white wines from Spain. Biofactors. 1997;6:437-439. FullText